Tietosuojavaltuutetun toimiston strategian ja vision päivitys

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä, valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista, vahvistaa tietoisuutta tietosuojaan liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista sekä edistää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto on avaintoimija datatalouden kasvaessa.

Mistä lähdettiin liikkeelle?

Yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavaltuutetun toimiston asema valvovana viranomaisena on kasvanut huomattavasti, minkä lisäksi käynnissä olevat uudistukset liittyen EU:n datan sisämarkkinoihin sekä datan saatavuuteen ja jakamiseen tuovat yhä kasvavaa roolia tietosuojaviranomaiselle. Sääntelyn lisäksi datan merkityksen ja määrän kasvu, uudet tiedon jakamisen ja kuluttamisen käytännöt sekä teknologiakehityksen kiihtyminen muuttavat tietosuojavaltuutetun toimistoon kohdistuvia odotuksia, lisäävät tarvetta viranomaisten väliselle yhteistyölle ja vaikuttavat sen tulevaisuuden suuntaan ja rooliin.

Kehittyäkseen vahvemmaksi datatalouden edistäjäksi, tukeakseen EU:n datan sisämarkkinoiden kehitystä ja vastatakseen muuttuneisiin sidosryhmien odotuksiin ja tietosuojasääntelyn myötä lisääntyneisiin velvoitteisiin, tietosuojavaltuutetun toimisto aloitti strategian uudistamistyön alkuvuodesta 2022.

Mitä tehtiin?

Capful tuki tietosuojavaltuutetun toimistoa strategisten tarpeiden tunnistamisessa ja strategian sisällön laatimisessa. Projektin aikana tunnistettiin toimintaympäristön tärkeimmät muutosvoimat ja tarkasteltiin näiden kehityssuuntia ja vaikutuksia tietosuojaviranomaisen toimintaan. Lisäksi projektissa hyödynnettiin aikaisemmin toteutetun sidosryhmä- ja kansalaiskyselyn tuloksia. Näiden pohjalta analysoitiin tietosuojaviranomaisen roolin kehittymistä ja toimintaympäristön asettamia uusia odotuksia. Lisäksi työssä tunnistettiin sisäisiä kehityskohteita. Näiden avulla määriteltiin tietosuojavaltuutetun toimiston uusi tahtotila vuoteen 2025 ja muodostettiin strategiset painopisteet, jotka fokusoivat ja priorisoivat toimintaa. Lisäksi rakennettiin strategian toimeenpanosuunnitelma.

Mitä työn tuloksena syntyi?

Työn tuloksena tietosuojavaltuutetun toimistolle syntyi strategia, joka ottaa huomioon muuttuneen – ja muuttuvan – toimintaympäristön, sidosryhmien odotukset sekä sisäiset kehittämiskohteet. Strategiassa on määritelty toimiston uusi tahtotila ja tavoitteet vuoteen 2025 sekä strategiset painopisteet, joiden avulla tahtotilaan päästään. Lisäksi tietosuojavaltuutetun visio päivitettiin vastaamaan sen vahvistunutta roolia digitaalisen ympäristön rakentajana sekä tietosuojaan liittyvien oikeuksien, velvollisuuksien ja mahdollisuuksien edistäjänä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:


Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Katso muut työmme
Kiinnostuitko
Ota yhteyttä, niin aloitetaan