1. REKISTERINPITÄJÄ 

Oy Capful Ltd
Y-tunnus:  0488787-6
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki
Postiosoite: Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojayhteyshenkilö: Jari Puhakka
Puhelin: 010 281 3960
Sähköpostiosoite: info@old.capful.fi

3. REKISTERIN NIMI

Capful Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterissä ylläpidetään Capfulin olemassa olevien ja mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja.

Tietojen käyttötarkoitus on Capfulin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai toimeksiannon hoitaminen, asiakaspalvelun hoitaminen ja ylläpito, Capfulin markkinointi ja palvelumyynti, tiedottaminen ja sidosryhmäviestintä. Käytämme henkilörekisteriä myös sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden tai kutsujen lähettämiseen sekä tapahtumista ja asiantuntijapalveluista tiedottamiseen ja tilaisuuksien markkinointiin.

Henkilötietoja voidaan Capful Oy:n toimesta käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien, tarpeellisten toimenpiteiden yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään laskutuksen, tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeissa.

Lisäksi Capful Oy käsittelee henkilötietoja liiketoimintansa kehittämiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Yhteyshenkilön perustiedot: etu- ja sukunimi, organisaatio, organisaation tunnistenumero, tehtävä organisaatiossa, työosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Capfulin ja rekisteröityjen väliseen vuorovaikutussuhteeseen liittyviä tietoja, kuten tilaustiedot, asiakashistoria, viestintä- ja markkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito. Tämän lisäksi rekisteröidystä voidaan tallentaa mahdollisia asiakkaan itsensä antamia muita tietoja.

Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin kellonaika ja kesto, vieraillut sivut, verkko-osoite ja palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle, sekä verkkosivujen käyttöön liittyvä muu kolmansien osapuolien keräämä tieto (esim. Google Analytics). Tämän lisäksi voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla.

Muita palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tai muuten asiakassuhteen hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Capful säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Organisaatioilta ja yhteyshenkilöiltä itseltään, rekisteröityyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvistä tapahtumista sekä organisaatioiden julkisista lähteistä.

Lisäksi tietoja saadaan Capfulin sidosryhmiltä, ulkopuolisilta palvelujentuottajilta, kuten hakemistopalveluyrityksiltä, julkisista lähteistä ja rekisterinpitäjiltä.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Capful ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja Capfulin ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Säilytämme henkilötietoja ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Sähköiset tiedot tallennetaan palomuurein, käyttäjätunnuksin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin palvelimilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa. Varmuuskopiot sijaitsevat ulkoisen palveluntarjoajan palvelimilla. Ne on suojattu yleisiä käytänteitä noudattavin sopimuksin meidän (Capful Oy) ja palveluntarjoajamme välillä. Henkilötietoja sisältävän aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Capfulin työntekijät tai yhteistyökumppanien alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

10. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Capfulin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

11. HENKILÖTIETOJEN KORJAAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, vanhentuneet tai puutteelliset tiedot. Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12. HENKILÖTIETOJEN POISTAMIS- JA RAJOITTAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Poistamispyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön kyseisessä kohdassa kuvatulla tavalla.

Capful voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan aina ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Tähän tuotesuojaselosteeseen saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Lue evästeilmoituksemme täältä.