Capful käyttää skenaariotyössä omaa Scenario Builder™ -työkalua, joka on kehitetty yli 150 skenaarioprojektissa kertyneen kokemuksen pohjalta. Algoritmipohjainen työkalu auttaa rakentamaan loogisia, perusteltuja ja keskenään erilaisia skenaarioita ja nostaa samalla esiin uusia, yllättäviäkin näkökulmia tulevaisuusajattelun tueksi. Scenario Builderin tuottama interaktiivinen skenaariokartta luo selkeän visuaalisen näkymän vaihtoehtoisista skenaarioista ja nopeuttaa vaihtoehtojen vertailua.  

Scenario Builder skenaariotyössä

Tulevaisuus on avoin, muttei tyhjä. Meillä on erilaisia oletuksia, näkemyksiä ja odotuksia siitä, miten tuleva toimintaympäristö muuttuu. Tarvitaan analyyttistä ja luovaa ajattelua ja menetelmiä, joilla lukuisia muutostekijöitä ja niiden keskinäisiä vuorovaikutuksia pystytään käsittelemään monipuolisesti. Skenaarioiden avulla tämä on mahdollista. Moniulotteisen toimintaympäristön muutostekijät ja niiden vaihtoehtoiset kehityskulut muodostavat skenaariotyössä data-avaruuden, jota jäsentämään ja analysoimaan Scenario Builder on kehitetty. Käyttäjäystävällisen työkalun avulla on mahdollista tehdä eri tekijöihin ja niiden kehitysvaihtoehtoihin helposti muutoksia ja nähdä välittömästi muutosten vaikutukset. Erilaisia oletuksia voidaan näin testata reaaliajassa. 

Scenario Builder perustuu vaihtoehtoisten skenaarioiden suhteita ja loogista ristiriidattomuutta arvioivaan konsistenssianalyysiin ja matemaattisiin algoritmeihin, joiden avulla työkalu tuottaa havainnolliset aihiot mahdollisista skenaarioista interaktiiviseen skenaariokarttaan. Työkalu auttaa vertailemaan skenaarioaihioiden eroja ja yhteneväisyyksiä ja valitsemaan jatkotarkasteluun mielenkiintoisia, loogisia ja ajattelua haastavia skenaarioita.

Miten Scenario Builder toimii? 

  1. Arvioi konsistenssianalyysin avulla toimintaympäristössä identifioitujen epävarmuustekijöiden ja niiden kehitysvaihtoehtojen välisiä riippuvuussuhteita.

  2. Tuottaa kehitysvaihtoehtojen ja niiden yhdistelmien pohjalta kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset skenaariot. 

  3. Analysoi skenaarioiden eroja ja yhteneväisyyksiä.

  4. Ryhmittelee skenaariot korostaen niiden erilaisuutta ja samankaltaisuutta ja nostaa esiin myös ei-konventionaalisia, uutta ajattelua sisältäviä skenaarioita.

  5. Tarjoaa havainnollisen näkymän vaihtoehtoisiin skenaarioihin visualisoimalla ne informatiiviseksi ja interaktiiviseksi skenaariokartaksi.
Scenario Builderin hyödyt

Interaktiivinen työkalu auttaa tarkastelemaan monitahoisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja tunnistamaan näistä muodostuvia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. 

Tuottaa selkeän kartan vaihtoehtoisten skenaarioiden muodostamasta skenaarioavaruudesta. Skenaariokartan avulla on helppo suunnistaa ja valita keskenään erilaisia skenaarioita jatkotyöstöä varten.

Havainnollinen kartta kiinnittää huomion paitsi samantyyppisten skenaarioiden ryppäisiin myös niiden välimaastoon, josta voi nousta esiin uusia, yllättäviäkin näkökulmia ruokkimaan tulevaisuusajattelua.

Auttaa hahmottamaan skenaarioiden rakenteita ja logiikkaa, nopeuttaa eri skenaariovaihtoehtojen vertailemista ja tekee merkittävien skenaarioiden sivuuttamisesta epätodennäköisempää. 

Mahdollistaa toimintaympäristön eri tekijöihin ja niiden kehitysvaihtoehtoihin tehtävien muutosten testaamisen reaaliajassa.

Systemaattinen ja läpinäkyvä analyysi auttaa rakentamaan loogisia, perusteltuja ja keskenään erilaisia skenaarioita ja parantaa näin skenaarioihin pohjautuvan strategiatyön laatua.

Tutustu toteuttamaamme skenaarioprojektiin
Orkla Suomen skenaariot
Tutustu toteuttamaamme skenaarioprojektiin
Merialueiden skenaariot
Kaukaa viisas näkee enemmän
Ota yhteyttä, niin aloitetaan