Koronan jälkeinen maailma päivittäistavarakaupassa

Skenaarioprojektissa tarkasteltiin koronapandemian aiheuttamaa disruptiota Orkla Suomen toimintaympäristölle. Projektin tuotoksena syntyi kolme erilaista skenaariota Orkla Suomen vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöstä vuoteen 2023, varautumistoimenpiteet kutakin skenaariota varten sekä skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet.

Lähtötilanne

Orkla Suomella oli tarve ymmärtää, millaisia muutoksia koronapandemia aiheuttaa yrityksen ulkoisessa toimintaympäristössä. Mitkä toimintaympäristön tekijät palaavat entiselleen kriisin laannuttua, ja mikä muodostuu ”uudeksi normaaliksi”? Koronapandemian aiheuttaessa markkinoille uudenlaisia epäjatkuvuuskohtia ja nopeita muutoksia myös kuluttajakäyttäytymiseen haluttiin löytää vastaus kysymyksiin: ”Kuinka Orkla Suomi voi hyödyntää muutosta? Miten hyvin nykystrategia toimii uudenlaisissa toimintaympäristöissä?”

Projektin lähtökohdaksi valittiin skenaariot, sillä skenaariotyö on erinomainen väline toimintaympäristön tulevien muutosten ymmärtämisessä. Skenaariotyön avulla organisaation päätöksentekijät voivat ongelman sijaan käsitellä toimintaympäristön epävarmuutta ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia strategiatyön luontevana, uusia mahdollisuuksia avaavana osana.

Mitä tehtiin

Projekti koostui projektiryhmän tapaamisista ja workshopeista. Tiedonkeruu toteutettiin tehokkaan skenaariokyselyn ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Aluksi tunnistettiin Orkla Suomen toimintaympäristön keskeisimmät epävarmuustekijät ja niihin liittyvät kohtalonkysymykset. Kohtalonkysymysten avulla kiteytettiin, mitä asioita toimintaympäristöstä tulisi ymmärtää paremmin. Skenaarioissa näihin kysymyksiin pyrittiin hakemaan vastauksia eri näkökulmista.

Valituille epävarmuustekijöille määriteltiin eri kehitysvaihtoehdot vuoteen 2023, ja näin muodostettiin tulevaisuustaulukko. Capfulin kehittämän Scenario BuilderTM -softan avulla tulevaisuustaulukosta tunnistettiin sisäisesti loogisia, mutta keskenään erilaisia skenaarioita, joista kolme kuvattiin tarkemmin, kvantifioitiin ja visualisoitiin. Kussakin skenaariossa kuvattiin myös tavallisen kuluttajan elämää ja valintoja.

Mitä saavutettiin

Skenaariotyön avulla Orkla Suomen tärkeisiin strategisiin kysymyksiin haettiin vastauksia systemaattisella prosessilla. Skenaarioita hyödynnettiin uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, strategisten vaihtoehtojen näkemisessä ja nykystrategian testaamisessa. Projektissa määriteltiin lisäksi Orkla Suomen varautumistoimenpiteet eri skenaarioiden varalle, kuvattiin skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet sekä luotiin viitekehys ja työkalu toimintaympäristön seurannalle. Projektin tuotoksista syntyi lisäarvoa myös Orkla Suomen asiakkaille, ja skenaariotyö on tarjonnut alustan syvemmälle dialogille sidosryhmien kanssa.

Skenaariotyö rohkaisi ajatuksia avartavaan keskusteluun, uudisti avainhenkilöiden strategista näkemystä ja mahdollisti koronapandemian luomien epävarmuuksien ja disruptioiden rakentavan käsittelyn.

”Skenaarioprojekti toi lisävarmuutta siihen, että strategiamme toimii, kun testasimme businessmalliamme ja strategiaamme näissä eri skenaarioiden maailmoissa. Se loi mahdollisuuden olla optimistinen kevään vaikeassa tilanteessa. Saimme hyvää haastamista erilaisista, Orkla Suomen ulkopuolelta tulleista näkemyksistä.  Capfulin kanssa yhteistyössä tekemämme skenaariot ovat myös hyvä työkalu maailman muutoksen seurantaan”, kuvailee Orkla Suomen toimitusjohtaja Pasi Flinkman.

Katso alta Orkla Suomen toimitusjohtajan haastattelu skenaariotyöstä:


Toteutetaanko teillekin skenaarioprojekti?
Ollaan yhteydessä


Jari Puhakka
Senior Partner
040 562 2675
jari.puhakka(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Täältä löydät meidät