Työeläkeyhtiö Elo – Digitalisoitumisen tulevaisuus, vaihtoehdot ja valinnat

Neljännen teollisen vallankumouksen eteneminen lisää epävarmuutta tulevaisuudesta ja vaikuttaa voimakkaasti myös työeläkealaan. Data-analytiikan ja automaation merkitys kasvaa toiminnan tehostamisessa ja asiakkuuksien hallinnassa. Asiakkaat vaativat henkilökohtaista palvelua haluamaan aikana ja haluamallaan tavalla. Fintechit ja kansainväliset pelurit pyrkivät haastamaan työeläkeyhtiöiden tärkeinä jakelukanavina toimivia finanssiyhtiöitä, ja myös lohkoketjuteknologiat luovat uusia toimintamalleja alalle. Monet perinteiset yhtiöt pelkäävät menettävänsä suoran kontaktin asiakkaisiin teknologiatoimijoiden ottaessa asiakasrajapinnan itselleen: Kenen ekosysteemit voittavat ja mille alustoille tulevaisuuden palvelut rakennetaan? Lisäksi robotisaatio, palvelullistuminen, alustatalous ja yksinyrittäjyys muuttavat työsuhteiden luonnetta: Miten, minne ja mistä tulosta TyEL ja YEL-maksuja tulevaisuudessa maksetaan? Muun muassa tämänlaisia kysymyksiä analysoitiin työeläkeyhtiö Elon digitalisaation hyödyntämiseen keskittyvässä skenaariolähtöisessä strategiatyössä.

Lähtötilanne

  • Digitalisaatio- ja teknologiakehitys vaikuttavat voimakkaasti työeläkealaan ja työeläkeyhtiöiden keskeisinä jakelukanavina toimiviin finanssiyhtiöihin.
  • Digitalisaatiokehitys sisältää runsaasti epävarmuutta ja disruptiivisia epäjatkuvuuskohtia, joiden käsittely ennusteiden avulla on vaikeaa.
  • Näkemykset digitalisaatiokehityksen etenemisen vauhdista ja vaikutusten voimakkuudesta vaihtelevat. Oikeita ja vääriä vastauksia ei kuitenkaan ole, joten on löydettävä keino käsitellä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja niiden vaikutuksia.

Mitä tehtiin

  • Muodostettiin digitalisaatioon keskittyvät työeläkealan skenaariot: viisi erilaista skenaariota, joissa digitalisaatiokehitykseen vauhti, voimakkuus, sisältö ja vaikutukset Eloon vaihtelevat.
  • Luotiin varautumissuunnitelmat viiden eri skenaarion toteutumisen varalle. Lisäksi tunnistettiin strategiatyön pohjaksi lista välttämättömiä toimenpiteitä, jotka tulee toteuttaa riippumatta siitä, minkä skenaarion suuntaan ala alkaa kehittyä.
  • Kuvattiin Elon omat strategiset vaihtoehdot liittyen digitalisoitumisen ambitiotasoon, toimintamalleihin, organisoitumiseen ja painopisteisiin. Vaihtoehtojen arvioinnin pohjalta määriteltiin strateginen tahtotila, linjaukset ja keskeiset toimenpiteet.

Mitä saavutettiin

  • Skenaariolähtöinen strategiatyö rohkaisi käymään ajatuksia avartavaa keskustelua ja mahdollisti digitalisaation luomien epävarmuuksien ja disruptioiden rakentavan käsittelyn yhtiön sisällä.
  • Projekti loi pohjan Elon digitalisaation hyödyntämisen strategiselle suunnalle ja tahtotilalle vuoteen 2020. Keskeiset johtopäätökset ja linjaukset kiteytyivät viiteen strategiseen teemaan.
  • Projektin pohjalta pystyttiin määrittelemään Elon toimintaympäristön kehitykseen liittyvät strategian taustaoletukset. Näiden oletusten voimassaoloa seuraamalla Elo kykenee vahvistamaan reagointikykyään toimialamuutoksiin.

Toteutetaanko teillekin skenaarioprojekti?
Ollaan yhteydessäArto Kaunonen
Founder, Senior Partner
+358 50 356 0717
arto.kaunonen(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan