HUS:n skenaariotyö – kehittämisvaihtoehtojen testaaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön kohdistuu huomattavaa epävarmuutta. Sote-uudistuksella pyritään muuttamaan aiempia tuotantorakenteita, mutta kukaan ei vielä tiedä, miten muutokset käytännössä toteutuvat ja mitä niistä seuraa.

HUS:n skenaariotyön tarkoituksena oli määrittää todennäköiset (erilaiset) tulevaisuuskuvat, joita vasten vaihtoehtoisia kehittämismalleja testattiin. Projektin tavoitteena oli myös organisaation ylimmän johdon strategisen ajattelun kehittäminen.

Skenaariot rakennettiin HUS:n avainhenkilöiden ja Capfulin konsulttien yhteistyönä. Projekti käynnistettiin terveydenhuollon asiantuntijoiden haastatteluilla, joiden avulla päästiin kiinni toimintaympäristön keskeisiin muutoksiin ja tapahtumien mahdollisiin syy-seuraussuhteisiin. Projektissa oli olennaista myös avainhenkilöiden välillä käyty analyyttinen ja strateginen keskustelu. Systemaattisen prosessin tuloksena määritettiin kymmenen epävarmuustekijää ja niille 4-5 varioivaa tulevaisuuskuvaa, joiden pohjalta luotiin viisi konkreettista ja haastavaa skenaariota, joita hyödynnettiin HUS:n strategisessa päätöksenteossa.

Yhteyspäällikkö Janne Aaltosen kommentti projektista:

”Projektilta odotettiin paljon, mutta se ylitti odotukset selvästi. Tulevaisuustaulukko auttoi hahmottamaan ne osa-alueet, joissa epävarmuus on suurin. Yhdistelemällä eri vaihtoehtoja toisiinsa huomattiin, etteivät ne voi yhdistyä satunnaisesti vaan niiden välillä vallitsee syy-seuraussuhteita, jotka kyetään tunnistamaan. Näiden pohjalta luotujen skenaarioiden avulla kyettiin tunnistamaan toimenpiteitä, joiden riippuvuus ennakoimattomista tekijöistä on vähäinen.”

Lähtötilanne

  • Tarpeena oli kasvattaa ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan mahdollisista kehitysvaihtoehdoista
  • Haasteena oli kyetä varautumaan toimintaympäristön muutoksiin, kun niihin liittyvä epävarmuus oli poikkeuksellisen suuri, ja valita HUS:n lukuisista kehittämisvaihtoehdoista oikeat
  • Tavoitteena tukea organisaation johdon ajattelutyötä ja päätöksentekoa

Mitä tehtiin

  • Kerättiin näkemyksiä toimintaympäristön kehityksestä ja ilmiöistä 16 asiantuntijahaastattelun avulla
  • Tunnistettiin HUS:n kannalta keskeisimmät toimintaympäristön kehityskulut ja muutostekijät sekä rakennettiin konkreettiset skenaariot
  • Jäsennettiin, kiteytettiin ja konkretisoitiin HUS:n mallin avulla testattavat kehittämisvaihtoehdot
  • Arvioitiin vaihtoehtoja kussakin skenaariossa sekä tehtiin kokoavia havaintoja ja johtopäätöksiä

Mitä saavutettiin

  • Yhteinen näkemys toimintaympäristön mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista HUS:n toimintaan
  • Syvempi ymmärrys HUS:n kehittämisvaihtoehdoista ja niiden toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä

Toteutetaanko teillekin skenaarioprojekti? Ota yhteyttä


Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi

Katso myös muut työmme
LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Täältä löydät meidät