Tornatorin skenaariot – mitä metsille tapahtuu?

Tornator Oyj on 2000-luvulla kasvanut Suomen ja Viron suurimmaksi yksityiseksi metsänomistajaksi ja merkittäväksi metsien hoitajaksi myös Romaniassa. Kestävä metsätalous, metsien osto ja vuokraus ja metsänhoitopalvelut ovat Tornatorin ydinliiketoimintaa, mutta yhtiö kehittää myös tuulivoimahankkeita ja harjoittaa tontti- ja maa-aineskauppaa. Liiketoiminta perustuu vastuulliseen metsien käyttöön sekä vahvaan ympäristöosaamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Tornatorin metsäomaisuuden arvo oli vuonna 2021 noin 2,2 miljardia euroa.

Metsätalouden toimintaympäristö syvällekäyvässä murroksessa

Vuonna 2021 Euroopan komissio esitteli suuren määrän uutta metsiä koskevaa sääntelyä. Puhuttiin jopa sääntelyvyörystä. Komissio julkisti odotetun metsästrategiansa ja edisti useita ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyviä asetuksia ja direktiivejä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös metsäsektoriin korostamalla metsien roolia ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Ymmärtääkseen paremmin toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaansa, vahvistaakseen yhtiön sisäistä strategista ajattelua sekä määritelläkseen tulevaisuuden strategisia vaihtoehtoja Tornator aloitti Capfulin kanssa skenaariotyön, jossa tarkasteltiin Suomen metsätalouden kehitystä vuoteen 2030.

Projektin jo käynnistyttyä toimintaympäristön epävarmuus kasvoi vielä merkittävästi: Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja koronapandemian aiheuttamasta shokista toipuvan talouden näkymät sumenivat uudelleen. Hyökkäyssota ravisteli myös suoraan Suomen puumarkkinoita, kun puun tuonti Venäjältä loppui.

Skenaariotyöstä tukea päätöksentekoon – mitä metsille tapahtuu?

Skenaariotyössä keskeisiksi kysymyksiksi nousivat mm. miten metsiä käytetään tulevaisuudessa ja kuka käytöstä päättää; miten sääntely jatkossa kehittyy; mikä on metsien merkitys monimuotoisuuden turvaamisessa; mikä on metsätalouden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja miten tämä vaikuttaa metsäomaisuuden hyödyntämiseen. Entä mitä metsään liittyvää uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja voisi löytyä vuoteen 2030 mennessä?

Näkökulmia skenaarioihin haettiin sisäisellä kyselyllä sekä haastattelemalla suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita suoraan metsätalouteen liittyvien kysymysten ohella mm. vihreästä siirtymästä, talous- ja teknologiakehityksestä, kestävän rahoituksen taksonomiasta ja huoltovarmuudesta. Capfulin asiantuntijat arvioivat myös erikseen Ukrainan sodan vaikutuksia skenaarioihin.

Skenaarioiden rakentamisessa hyödynnettiin Capfulin omaa Scenario BuilderTM -työkalua.

Kolme vaihtoehtoista metsätalouden tulevaisuuskuvaa

Metsätalouden vaihtoehtoiset tulevaisuudet tiivistettiin kolmeen skenaarioon: Markkinavetoinen vihreä siirtymä, Tiukka EU-regulaatio ja energiaomavaraisuus ja Metsätalous turvaa huoltovarmuuden.

Skenaariot valaisevat sitä, millaiset kehityskulut voisivat johtaa esimerkiksi avohakkuiden täyskieltoon, kansallisen päätöksenteon vahvistumiseen biodiversiteettikysymyksissä, Suomen metsäteollisuuden siirtymiseen korkeamman jalostusarvon tuotantoon, muovinkäytön kieltämiseen, puukuidun käytön lisääntymiseen vaateteollisuudessa tai tuulivoimatuotannon nykyistäkin nopeampaan kasvuun. Vaihtoehtoisissa kehityskuluissa esiin nousevat myös mm. energiaomavaraisuus, vetytalous, raaka-ainepulan kärjistyminen, luonnon ääri-ilmiöiden yleistymien, päästökompensaatiomarkkinat ja näiden vaikutukset Tornatorin mahdollisiin toimintaympäristöihin vuonna 2030. Metsätalous turvaa huoltovarmuuden -skenaariossa geopolitiikka heijastuu vahvasti toimintaympäristön kehitykseen. Skenaarioiden vaikutukset myös kvantifioitiin Tornatorille tärkeiden liiketoiminnan muuttujien suhteen.

Lopuksi skenaariotyössä tarkasteltiin vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta Tornatorin liiketoimintaan analysoimalla nykystrategian toimivuutta eri skenaarioissa, skenaarioista riippumattomia välttämättömiä toimenpiteitä sekä skenaariokohtaisia strategisia vaihtoehtoja ja varautumistoimenpiteitä. Skenaariotyö ja siinä tunnistetut muutosilmiöt luovat myös pohjan tulevalle toimintaympäristön seurannalle.  

Tavoitteenamme oli nostaa skenaariotyöskentelyn kyvykkyyttä yhtiössä ja Capfulin ansiosta tässä onnistuttiin. Työ sai aivan uuden ulottuvuuden Ukrainan sodan vyöryessä päälle kesken projektin, ja skenaarioajattelun merkitys konkretisoitui osallistujille. Capful hoiti työpajat erinomaisesti ja sai ihmiset keskustelemaan sopivan strategisella tasolla.”

-Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj

Kiinnostuitko skenaarioprojektista?
Ota yhteyttä, niin aloitetaan