Hankkijan tulevaisuuslähtöinen strategia 2026: Miten maatalousala ja maatalouskauppa muuttuvat ja minkälaisia valintoja se edellyttää?

Hankkija on Suomen johtava maatalouskauppa, joka palvelee maanlaajuisen myymäläverkoston, monipuolisen verkkokaupan ja osaavien asiantuntijamyyjien kautta. Yhtiö kuuluu tanskalaiseen Danish Agro -ryhmään, joka koostuu useista maatalousalan yrityksistä Skandinavian ja Baltian alueella. Hankkijan liiketoiminta-alueita ovat maatalous-, kone- ja myymäläkauppa, minkä lisäksi konserniin kuuluu logistiikkayhtiö Movere. Hankkija on Suomen suurin viljanostaja ja se vie vuosittain merkittäviä määriä suomalaista viljaa ulkomaille. Suuri osa viljasta käytetään yhtiön omassa rehuteollisuudessa ja Hankkijan rehuja viedään yli 30 maahan.

Maatalousalan ja maatalouskaupan kehitysnäkymät ovat poikkeuksellisen sumuiset

Maatalousmarkkinan koko Suomessa on vakaa, mutta alan näkymät ovat heikentyneet esimerkiksi nousseiden tuotantokustannusten ja heikon markkinahintakehityksen vuoksi. Vaikka monet Hankkijan ulkoiseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät kehittyvät trendinomaisesti, toimintaympäristön kehitysnäkymät ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen sumuiset.

Skenaariotyö tukee strategista päätöksentekoa

Laajentaakseen ymmärrystä Hankkijan ulkoisen toimintaympäristön vaihtoehtoisista kehityskuluista ja niiden vaikutuksista sekä muutosten edellyttämistä linjauksista, Hankkija aloitti Capfulin kanssa skenaariolähtöisen strategiatyön, jossa tarkasteltiin maatalouden ja maatalouskaupan kehitystä vuoteen 2030 ja rakennettiin tulevaisuuslähtöinen strategia vuodelle 2026.

Uuden strategian työstäminen lähti liikkeelle toimintaympäristön muutokseen pureutuvalla skenaariotyöllä, jonka keskeisenä tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä maatalouden ja maatalouskaupan vaihtoehtoisista kehityskuluista. Näkökulmia skenaarioihin ja strategiaan haettiin sisäisillä kyselyillä sekä haastattelemalla asiantuntijoita ja Hankkijan asiakkaita. Skenaarioiden rakentamisessa hyödynnettiin Capfulin Scenario Builder™ -työkalua.

Skenaariotyöllä laajennettiin ymmärrystä maatalouden ja maatalouskaupan vaihtoehtoisista kehityskuluista

Maatalouden vaihtoehtoiset tulevaisuudet kiteytettiin neljään erilaiseen tulevaisuuden skenaarioon ja niiden vaikutuksiin Hankkijan toimintaympäristöön vuonna 2030.

Skenaarioiden rakentamisen jälkeen tarkasteltiin vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta Hankkijan liiketoimintaan analysoimalla skenaarioiden tuomia liiketoimintamahdollisuuksia ja luomalla näkemys skenaariokohtaisista strategisista vaihtoehdoista ja varautumistoimenpiteistä sekä skenaarioista riippumattomista välttämättömistä toimenpiteistä.

Strategisia vaihtoehtoja hyödyntäen määriteltiin Hankkijan strateginen tahtotila ja strategiset teemat, joiden avulla tähdätään yhteiseen tavoitteeseen

Skenaariotyön pohjalta muodostettiin Hankkijan näkemys toimintaympäristön kehityksestä. Näkemys ohjaa yrityksen strategista päätöksentekoa ja sen avulla toimintaympäristöä on mahdollista seurata päätöksentekoon sidotusti. Lisäksi projektissa tehtiin tarvittavia ulkoisia ja sisäisiä strategisia analyysejä.

Kun analyyttinen perusta oli kunnossa, lähdettiin työstämään Hankkijan strategisia vaihtoehtoja. Skenaariotyö, näkemys toimintaympäristön kehityksestä ja strategiset analyysit loivat pohjan strategisille vaihtoehdoille, joiden systemaattisen arvioinnin avulla tehtiin perusteltuja strategisia linjauksia. Strategisten vaihtoehtojen menetelmä tukee jäsenneltyä strategiakeskustelua painottaen strategisten valintojen lisäksi myös poisvalintoja. Vaihtoehtotarkastelun pohjalta yhtiön strategia on helppo kirkastaa ja konkretisoida. 

Strategisten linjausten ja toimintaympäristön muutoksia hyödyntäen muodostettiin Hankkijan strateginen tahtotila 2026 ja määritettiin strategiset teemat eli toiminnan painopisteet tulevalle strategiakaudelle, joiden avulla tähdätään yhteiseen maaliin. Tämän jälkeen määritettiin teemojen keskeisimmät toimenpiteet ja näille avainmittarit.

”Skenaariolähtöinen strategian valmistelu antaa hyvät valmiudet reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön myös strategiajakson aikana. Yhteistyö Capfulin kanssa toimi hyvin ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen.”
Kiinnostuitko strategiaprojektista?
Ota yhteyttä, niin aloitetaan