Tulevaisuus on tehtävä. Lähteäkseen elämään strategiasta pitää tulla organisaatiossa kaikkien tehtävä. Autamme strategian viestinnässä ja toimeenpanossa, joiden kautta strategiset linjaukset muuttuvat yhteiseksi ymmärrykseksi, käytännön työksi, konkreettisiksi hankkeiksi ja uusiksi toimintatavoiksi.

Viestintä on keskeinen osa koko strategiaprosessia. Capfulin osallistava työtapa tukee strategian tehokasta viestintää. Yksisuuntaisen kommunikaation sijaan työskentelytapamme mahdollistaa aktiivisen vuoropuhelun, kommentoinnin ja kysymysten esittämisen, mikä edistää jaetun strategiakäsityksen muodostumista jo strategiaprosessin aikana. 

Tehtävien ja vastuiden määrittely, investointi- ja muiden hankkeiden priorisointi, budjetointi ja aikataulutus muuntavat strategian käytännön työksi. Konsernitason portfolio- ja kasvustrategian toimeenpano edellyttää myös päätöksiä resurssien kohdentamisesta ja mahdollisista muutoksista konserniohjauksessa. Autamme myös strategian toteutuksen seurantaan käytettävien laadullisten ja määrällisten mittareiden määrittelyssä, tarvittavien uusien kyvykkyyksien määrittelyssä, yhteistyökumppaneiden hakemisessa, toimeenpanoa hidastavien tekijöiden tunnistamisessa ja poistamisessa sekä varasuunnitelmien laatimisessa toimintaympäristön yllättävien muutosten varalta. 

SUUNNITELMALLISEN STRATEGIAN TOIMEENPANON HYÖDYT

Strategian mieleenpainuva ja innostava tiivistys tukee johdonmukaista viestintää ja vähentää väärinymmärryksiä

Selkeä vaiheistettu toimeenpanosuunnitelma muuttaa strategian yksikkö-, tiimi- ja yksilötason tavoitteiksi ja käytännön työksi

Oikein valitut mittarit viestivät organisaatiolle siitä, mikä on strategian ja sen toimeenpanon kannalta tärkeää

Projektien toteutumisen ja niiden tuottamien tulosten mittaaminen auttavat hankesalkun ohjaamisessa ja priorisoinnissa

Selkeä vastuualueiden jakaminen parantaa strategian toteutumista ja sitouttaa henkilöstön strategiaan

Osallistava työtapamme edistää yhteisen strategiakäsityksen muodostumista ja strategian sisäistämistä 

VASTA KÄYTÄNTÖÖN VIETY STRATEGIA ON VAIKUTTAVA STRATEGIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan