Skenaariot valaisevat mahdollisia tulevaisuuksia strategisen päätöksenteon tueksi. Tulevaisuus on avoin ja epävarma eikä mahdu yhteen ennusteeseen tai päätösmalliin. Skenaariotyö auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja, näkemään tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia ja varautumaan vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Skenaariot ovat myös tehokas viestintätyökalu ajatusjohtajuuden rakentamisessa. 

Capful on skenaariotyön uranuurtaja Suomessa. Olemme toteuttaneet yli 150 skenaarioprojektia eri toimialoilla. Skenaariotyö Capfulin kanssa on sekä systemaattista että luovaa. Analysoimme tulevaa toimintaympäristöä syvällisesti eri näkökulmista ja rakennamme relevantit, aidosti erilaiset skenaariot vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Työssä hyödynnämme omaa algoritmipohjaista Scenario BuilderTM  -työkaluamme, joka auttaa rakentamaan loogisia, perusteltuja ja keskenään erilaisia skenaarioita. Skenaariomenetelmämme nostaa esiin uusia, yllättäviäkin näkökulmia tulevaisuusajattelun tueksi. 

Skenaarioissa tietopohjaiset analyysit yhdistyvät kiinnostaviin tarinoihin. Tiivistämme skenaariot johdonmukaisiksi ja haastaviksi kuvauksiksi tulevaisuudesta – miltä tulevat maailmat näyttävät ja mitä polkuja pitkin niihin voidaan päätyä. Capfulin asiantuntijat toimivat aina tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, tavoitteena auttaa asiakastamme menestymään muutoksessa.  

SKENAARIOTYÖN HYÖDYT

Auttaa käsittelemään tulevaisuuden liiketoiminta-ympäristöön väistämättä liittyvää epävarmuutta

Auttaa tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksiamuuttuvassa toimintaympäristössä

Parantaa muutosvalmiutta, strategista joustavuutta ja kykyä menestyä tulevassa kilpailussa

Haastaa vallitsevia uskomuksia, murtaa vaihtoehdottomuutta ja avartaa vakiintuneita näkökulmia 

Uudistaa strategista ajattelua ja auttaa käsittelemään ristiriitaisia näkemyksiä 

Luo yhteistä ymmärrystä ja visiota tulevaisuudesta yhteisten tarinoiden kautta

MIHIN SKENAARIOITA VOI KÄYTTÄÄ?

Organisaation yhteisen vision ja tulevaisuuden roolin hahmottamiseen ja kommunikointiin

Strategiatyön ja suunnittelun lähtökohtana sekä valintojen alustana

Strategiseen navigointiin toimintaympäristön mullistuksissa ja muissa kriisitilanteissa

Yhteisen näkemyksen muodostamiseen toimintaympäristön muutoksesta

Nykystrategian ja toimintamallin testaamiseen toimintaympäristön muutoksia vasten

Konkreettisten toimenpiteiden tunnistamiseen toimintaympäristön muutoksissa

Edunvalvonnan ja poliittisen päätöksenteon lähtökohtana ja tukena

Ennakoimaan muutoksia ihmisten tarpeissa ja arvostuksissa

Ennakoinnin ja toimintaympäristön seurannan lähtökohtana 

Ympäristö- ja muiden riskien arviointiin ja raportointiin 

Uusien innovaatioiden ja toimintatapojen kehittämiseen

Ulkoiseen viestintään ja ajatusjohtajuuden rakentamiseen

 • Organisaation yhteisen vision ja tulevaisuuden roolin hahmottamiseen ja kommunikointiin

 • Strategiatyön ja suunnittelun lähtökohtana sekä valintojen alustana

 • Strategiseen navigointiin toimintaympäristön mullistuksissa ja muissa kriisitilanteissa

 • Yhteisen näkemyksen muodostamiseen toimintaympäristön muutoksesta

 • Nykystrategian ja toimintamallin testaamiseen toimintaympäristön muutoksia vasten

 • Konkreettisten toimenpiteiden tunnistamiseen toimintaympäristön muutoksissa

 • Edunvalvonnan ja poliittisen päätöksenteon lähtökohtana ja tukena

 • Ennakoimaan muutoksia ihmisten tarpeissa ja arvostuksissa

 • Ennakoinnin ja toimintaympäristön seurannan lähtökohtana 

 • Ympäristö- ja muiden riskien arviointiin ja raportointiin 

 • Uusien innovaatioiden ja toimintatapojen kehittämiseen

 • Ulkoiseen viestintään ja ajatusjohtajuuden rakentamiseen

KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan