Case-esimerkki

 

HUS:n kehittämisvaihtoehtojen testaaminen skenaariotyön avulla

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön kohdistuu huomattavaa epävarmuutta. Sote-uudistuksella pyritään muuttamaan aiempia tuotantorakenteita, mutta kukaan ei vielä tiedä, miten muutokset käytännössä toteutuvat ja mitä niistä seuraa.

HUS:n skenaariotyön tarkoituksena oli määrittää todennäköiset (erilaiset) tulevaisuuskuvat, joita vasten vaihtoehtoisia kehittämismalleja testattiin. Projektin tavoitteena oli myös organisaation ylimmän johdon strategisen ajattelun kehittäminen.

Skenaariot rakennettiin HUS:n avainhenkilöiden ja Capfulin konsulttien yhteistyönä. Projekti käynnistettiin terveydenhuollon asiantuntijoiden haastatteluilla, joiden avulla päästiin kiinni toimintaympäristön keskeisiin muutoksiin ja tapahtumien mahdollisiin syy-seuraussuhteisiin. Projektissa oli olennaista myös avainhenkilöiden välillä käyty analyyttinen ja strateginen keskustelu. Systemaattisen prosessin tuloksena määritettiin kymmenen epävarmuustekijää ja niille 4-5 varioivaa tulevaisuuskuvaa, joiden pohjalta luotiin viisi konkreettista ja haastavaa skenaariota, joita hyödynnettiin HUS:n strategisessa päätöksenteossa.

Yhteyspäällikkö Janne Aaltosen kommentti projektista:

”Projektilta odotettiin paljon, mutta se ylitti odotukset selvästi. Tulevaisuustaulukko auttoi hahmottamaan ne osa-alueet, joissa epävarmuus on suurin. Yhdistelemällä eri vaihtoehtoja toisiinsa huomattiin, etteivät ne voi yhdistyä satunnaisesti vaan niiden välillä vallitsee syy-seuraussuhteita, jotka kyetään tunnistamaan. Näiden pohjalta luotujen skenaarioiden avulla kyettiin tunnistamaan toimenpiteitä, joiden riippuvuus ennakoimattomista tekijöistä on vähäinen.”

Lähtötilanne

 • Tarpeena oli kasvattaa ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan mahdollisista kehitysvaihtoehdoista
 • Haasteena oli kyetä varautumaan toimintaympäristön muutoksiin, kun niihin liittyvä epävarmuus oli poikkeuksellisen suuri, ja valita HUS:n lukuisista kehittämisvaihtoehdoista oikeat
 • Tavoitteena tukea organisaation johdon ajattelutyötä ja päätöksentekoa

Mitä tehtiin

 • Kerättiin näkemyksiä toimintaympäristön kehityksestä ja ilmiöistä 16 asiantuntijahaastattelun avulla
 • Tunnistettiin HUS:n kannalta keskeisimmät toimintaympäristön kehityskulut ja muutostekijät sekä rakennettiin konkreettiset skenaariot
 • Jäsennettiin, kiteytettiin ja konkretisoitiin HUS:n mallin avulla testattavat kehittämisvaihtoehdot
 • Arvioitiin vaihtoehtoja kussakin skenaariossa sekä tehtiin kokoavia havaintoja ja johtopäätöksiä

Mitä saavutettiin

 • Yhteinen näkemys toimintaympäristön mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista HUS:n toimintaan
 • Syvempi ymmärrys HUS:n kehittämisvaihtoehdoista ja niiden toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.