Asiakasymmärrys

Mihin tehtävään tai ongelmaan asiakkaat hakevat ratkaisua? Tuottaako nykyinen tarjoomamme kilpailijoista erottavaa arvoa? Tiedämmekö mitä arvoketjun loppupäässä tapahtuu – ovatko loppukäyttäjien arvostukset ja käyttäytyminen muuttumassa? Asiakasymmärrys on lähtökohta asiakasarvon tuottamiselle, uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamiselle ja käyttäjälähtöisille innovaatioille.

Digitalisaatio kasvattaa asiakkaan valtaa. Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkailla on pääsy monipuolisiin tietolähteisiin ja aiempaa helpompi mahdollisuus kilpailevien toimittajien vertailuun ja toimittajan vaihtoon. Toisaalta digitaalisista kanavista kerätty asiakastieto mahdollistaa paremman asiakasymmärryksen, auttaa tunnistamaan uusia asiakastarpeita ja kehittämään uutta tarjoomaa.

Liiketoiminta rakentuu yhä useammin palvelulogiikalle, jossa arvoa syntyy yrityksen ja asiakkaan yhteistyönä – ei yksisuuntaisena siirtona. Näistä kumppanuuksista kilpaileminen edellyttää yritykseltä syvällistä ymmärrystä asiakkaan arvoketjusta, asiakkaan asiakkaiden tarpeista ja oman tarjooman roolista asiakkaan liiketoiminnassa. Asiakkaan haasteiden ymmärtämisen merkitys korostuu taloustaantumassa, kun kilpailu asiakkuuksista kiristyy ja asiakkaiden neuvotteluvoima kasvaa.

 

Mitä tarjoamme

Teemme asiakasanalyyseja nykyisistä ja potentiaalisista asiakasryhmistä ja niiden kehityksestä ja selvitämme eri ryhmien tulevia palvelutarpeita. Asiakaskyselyt ja keskeisten asiakkaiden haastattelut syventävät asiakasymmärrystä. Autamme hahmottamaan markkinoita ja tunnistamaan eri asiakasryhmiä: Teemme asiakastarpeisiin, ostokäyttäytymiseen, valintamotiiveihin ja muihin kriteereihin perustuvaa segmentointia ja arvioimme eri segmenttien liiketoimintapotentiaalia ja kannattavuutta.

Asiakasymmärrys kiteytyy arvolupauksessa, joka on asiakkaan kannalta merkityksellinen ja uskottava ja joka erottuu kilpailusta. Autamme rakentamaan tai päivittämään yrityksenne arvolupauksen asiakasymmärryksen pohjalta.

Täydennämme asiakasnäkökulmaa kilpailunäkökulmalla: Selvitämme, erottavatko asiakkaat arvolupauksenne kilpailijoiden joukosta ja havainnollistamme kilpailutilanteen kohdemarkkinoilla kartoittamalla asiakkaille tärkeimmät arvomuuttujat ja analysoimalla, miten yrityksenne asemoituu eri muuttujissa suhteessa kilpailijoihin.

Palvelumme kattavat myös tuote- ja palveluportfolion kehittämisen ja tuotteistuksen asiakasymmärryksen pohjalta. Autamme sekä ulkoisessa – asiakkaalle näkyvässä – tuotteistuksessa että sisäisessä tuotteistuksessa – tuotantoprosessien, toimintatapojen ja vastuiden määrittelyssä ja yhdenmukaistamisessa.

Yhä useammat yritykset toimivat integraattorina toimittaja- ja kumppaniverkostossa, joka tarjoaa asiakaslähtöisiä kokonaisratkaisuja. Verkostojen hallinnasta on tullut kriittinen menestystekijä. Autamme, kun tehdään päätöksiä siitä, mitä palveluja hankitaan, mitä tehdään itse, millaisia kumppaneita tarvitaan ja millaisella ansaintamallilla asiakkaita hyödyttävää ja koskettavaa arvoa tuotetaan.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Omien markkinoiden hahmottaminen asiakasnäkökulmasta haastaa miettimään liiketoimintamallin perustaa – mistä ja miten arvo asiakkaalle itse asiassa syntyy ja millaisia uusia toimintamalleja ja verkostoja tarvitaan, kun asiakkaasta tulee yhä enemmän arvonluonnin kumppani eikä vain kohde.
 • Näkökulman kääntäminen tuotteesta asiakkaaseen haastaa vakiintuneen markkinasegmentin tai toimialan määrityksen. Kun omat markkinat hahmotetaan uudesta perspektiivistä, avautuu usein mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa.
 • Onnistunut segmentointi auttaa kohdistamaan rajalliset resurssit sinne, missä liiketoiminta tuottaa parhaat tulokset ja missä on potentiaalia kasvaa.
 • Syvällinen asiakasymmärrys kirkastaa kilpailuedun lähteitä ja auttaa näkemään, mitä asioita tulee kehittää kilpailuun vastaamiseksi, mitkä tekijät mahdollistavat paremman erottautumisen ja miten asiakaskäyttäytymisen muutokset on mahdollista kääntää tulevaisuuden kilpailueduksi.
 • Asiakkaiden käsitykset arvosta, brändistä ja asiakassuhteesta vaikuttavat asiakasuskollisuuteen ja tulevaan myyntiin. Parempi ymmärrys näistä asiakaspääoman ajureista auttaa kehittämään markkinointi- ja myyntistrategiaa.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.