Rakennemuutoksen tukeminen

Julkinen sektori on ennennäkemättömän murroksen edessä. Sote- ja maakuntauudistus sekä niistä seuraava kuntien roolin perusteellinen muuttuminen synnyttävät aivan uudenlaisen palveluntuotantojärjestelmän julkiselle sektorille. Lisäksi uusi kuntalaki tuo uusia haasteita: sen myötä kuntastrategian laatiminen tulee pakolliseksi kaikille kunnille.

Näiden suurten muutosten myötä voidaan saavuttaa paljon: aivan uudenlainen kilpailukyky, parempi tehokkuus, entistä vahvempi vetovoima. Tämä edellyttää kuitenkin koko julkisen sektorin perustehtävän, roolin ja yhteistyösuhteiden uudelleenmäärittelyä.

Uuden rakentamisen tulee perustua omiin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin. Työhön tarvitaan kaikkia toimijoita: yrityksiä, yhdistyksiä, sidosryhmiä, asukkaita, kuntia sekä asianosaisia nykyisiä organisaatioita. Näiden eri tahojen sitoutuminen kehitysprosessiin alusta alkaen on oleellista onnistumisen kannalta.

Perusteellinen muutostyö kannattaa alusta lähtien sitoa yhdessä muodostettuun visioon tulevasta kunnasta tai maakunnasta. Tämän jälkeen määritetään ns. ”isot kivet” vision toteuttamiseksi. Kuka on asiakas, mitä asiakas tarvitsee, miten digitalisaatio auttaa meitä, miten kannattaa verkostoitua ja miten autamme asiakkaitamme parhaalla tavalla? Entä millainen organisaatio auttaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla kohti määrittämäämme visiota?

Julkisen sektorin uudistusten onnistuminen edellyttää aivan uudenlaista strategista, laajasti verkottuvaa kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Kumppaneita voivat olla maakunnat, kunnat sekä niiden yhteistyöelimet, poliittiset päättäjät, elinkeinoelämä, yhdistykset, asukkaat, asiakkaat, yhteisöt. Kumppanuusstrategian laadintaprosessi sitouttaa kumppanit. Kumppanuusstrategia voidaan laatia maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelun yhteydessä. Prosessia voidaan käyttää elinvoimakunnan suunnittelussa ja kuntalain mukaisen kuntastrategian laatimisessa. Elinvoimakunta on tulevaisuuden kunta, jota rakennetaan aktiivisesti myös muiden kuin kuntasektorin toimijoiden varaan.

 

palapeli-julkinen-1024x466

 

Kumppanuusstrategioissa avaintekijöitä ovat avoin ja jatkuva viestintä ja vuorovaikutus. Prosessin avainsanoja ovat luottamus ja avoimuus. Kumppanuusstrategiaa laadittaessa määritetään yhteistyön tavoitteet ja painopisteet, ja luodaan toimivat vuorovaikutusmenetelmät. Strategian visualisointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen ovat työn keskeisiä elementtejä.

Kumppanuusstrategiassa tunnistetaan erityisesti toimintamuodot, tulokset ja heikkoudet yhteistyössä (luottamus, avoimuus jne.) ja vuorovaikutuksessa, kumppanuuden pullonkaulat ja mahdollisuudet. Lisäksi luodaan asukkaille mahdollisuus osallistua. Strategian toimeenpanosuunnitelma sisältää esityksen kumppanuuden tavoitteiksi ja toimintamuodoiksi jatkossa niin viestinnällisesti kuin organisatorisestikin.
Capful osaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin strategisen suunnittelun. Kumppanuusstrategioiden onnistuneessa laatimisessa ja täytäntöönpanossa molempien sektorien vahva tuntemus on avainasemassa.

 

Mitä tarjoamme

Capful tarjoaa julkisen sektorin muutosten hallintaan strategiapalveluja, joilla tuetaan organisaatioiden muutosta ja tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin vastaamista. Palveluitamme ovat mm.

 • Asiakkaan ulkoisen toimintaympäristön kehitysvaihtoehtoehtojen analysointi ja ymmärtäminen eli skenaariotyö
 • Asiakkaan omien strategisten vaihtoehtojen tunnistaminen, luominen, kuvaaminen ja testaaminen ja perusteltujen valintojen tekeminen vaihtoehtojen pohjalta
 • Yhdistymisten ja fuusioiden läpivienti. Olemme konsultoineet useita suurten organisaatioiden fuusioitumisia ja yhdistymisiä. Niissä olemme olleet mukana strategiatyössä, uuden yhteisen vision ja tahtotilan muodostamisessa, uuden organisaation rakentamisessa, johtamisen kehittämisessä ja muissa integraatioprosessiin liittyvissä tehtävissä.
 • Autamme asiakkaitamme tunnistamaan, mitä uutta osaamista ja millaisia uusia kyvykkyyksiä uudistuminen edellyttää. Olemme rakentaneet Amiedun kanssa uudenlaisen yhteistyöprosessin, jossa valmistamme organisaatiota tulevaan muutokseen erityisesti kyvykkyyksien näkökulmasta. Uudistuminen tapahtuu ihmisten kautta.
 • Erittäin monimutkaisissa ja suurissa muutoksissa suosimme Backcasting -lähestymistä. Sen avulla voidaan tehdä konkreettinen suunnitelma tietyn tulevaisuudentilan saavuttamiseksi, tulevasta nykyhetkeen edeten. Havainnollistetaan niitä kehityskulkuja, joita tietty tulevaisuuskuva edellyttää. Samalla tutkitaan, miten toivottava tulevaisuus voidaan saavuttaa kompleksisessa, ulkoisten paineiden alaisessa ympäristössä. Näin varmistetaan, että muutoksen suunnittelu päästään aloittamaan heti olennaisista asioista.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Taito reagoida ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin vahvistuu.
 • Valmius tunnistaa, tulkita ja hyödyntää muutosten tarjoama potentiaali strategiseen uudistumiseen paranee.
 • Huolellisen analyysin pohjalle rakennetut aidot vaihtoehdot ja niihin nojaavat perustellut valinnat tekevät uudistumiseen liittyvästä päätöksenteosta laadukkaampaa.
 • Organisaation uudistumiskyky vahvistuu.
 • Avoimuus muutoksille, kyky käsitellä uudistumista vastustavia voimia, sekä uudistumisen kulttuuri kehittyvät.
 • Organisaation edellytykset hahmottaa ja johtaa moniulotteisia uudistumisprosesseja paranevat.
 • Yhteinen näkemys uudistumisen tarpeesta ja suunnasta vahvistuu yhteisessä oppimisprosessissa.
 • Muutos mahdollistuu ja uudistusten toteutus helpottuu, kun tilannekuva on yhteinen ja kaikilla toimijoilla on sama päämäärä.

 

Referenssimme:

 

Yhdistymis- ja yhteistyöstrategiat: MML + Geodeettinen laitos (GL) + maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike), Pirkanmaan AMK ja TAMK, KyAMK + Mikkelin AMK, Amiedu + Turun + Tampereen AKK.

Aluehallinnon uudistus: Uudenmaanliiton tulevaisuustarkastelu (käynnissä), Satakunnan tulevaisuuskäsikirja

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.