Scenario Builder – Ratkaisu johdonmukaiseen skenaariotyöhön

Nette Lehtinen, Managing Consultant|keskiviikko, 22 marraskuu 2017

Loogisten skenaarioiden rakentaminen vaatii loogisen menetelmän, joka tuottaa johdonmukaisia skenaarioita. Toimivan menetelmän avulla skenaarioista tulee strategiselle päätöksenteolle oleellisia – ei irrallisia yrityksen nykyhetken keskeisistä kysymyksistä. Me Capfulissa olemme kehittäneet uuden työkalun skenaariotyön tehostamiseksi ja skenaarioiden sisäisen johdonmukaisuuden vahvistamiseksi. Scenario BuilderTM perustuu lukuisten vaihtoehtoisten skenaarioiden suhteita ja loogista ristiriidattomuutta arvioivaan konsistenssianalyysiin sekä koneoppimisessakin käytettäviin matemaattisiin algoritmeihin.

Skenaariot luovat kokonaiskuvan ja logiikan sekavalta ja pirstaloituneelta näyttävässä uutisten ja tapahtumien virrassa.

Neljännen teollisen vallankumouksen eteneminen lisää epävarmuutta tulevaisuudesta. Geopoliittiset painopisteet hakevat paikkaansa Kiinan pyrkiessä yritysmaailman ja maailmanpolitiikan veturiksi protektionistisen retoriikan aikakaudella. Monet perinteiset yritykset pelkäävät menettävänsä suoran kontaktin kuluttajiin teknologiatoimijoiden pyrkiessä saamaan asiakasrajapinnan itselleen. Valmistava teollisuuskin palvelullistuu, kun liiketoimintaa kehitetään as-a-service.  Kokonaisten toimialojen logiikka saattaa murtua disruptiivisten teknologioiden murtaessa vakiintuneita oletuksia ja ansaintamalleja.

Vaihtoehtoisten tulevaisuuden toimintaympäristöjen hahmottaminen etukäteen vahvistaa perusteltujen strategisten päätösten tekemistä – oli kyse sitten strategisten painopisteiden valinnasta, yksittäisistä investoinneista tai markkina-alueen laajentamisesta. Skenaariotyö auttaa havainnollistamaan esimerkiksi toimialaan, kilpailukenttään, asiakkaisiin, teknologioihin tai lainsäädäntöön liittyvien merkittävien tapahtumien syy-seuraussuhteita. Se auttaa ymmärtämään, mihin suurempaan ilmiöön yksittäiset toimintaympäristön muutokset voivat johtaa, haastaa ajattelemaan monipuolisesti ja kyseenalaistaa syvälle juurtuneita oletuksia.

Scenario BuilderTM tehostaa loogisesti ristiriidattomien skenaarioiden tunnistamista ja parantaa skenaarioiden laatua.

Skenaariotyössä keskeistä on laadullisesti tunnistaa organisaation toimintaympäristön keskeisimmät muutostekijät, epävarmuudet ja trendit. Pinttyneiden ajatusmallien ja historiaan perustuvien ennusteiden haastamiseksi työhön on hyvä osallistaa myös organisaation ulkopuolisia asiantuntijoita, asiakkaita ja konventionaalista ajattelua haastavia tahoja. Näin voidaan muodostaa aidosti erilaisista logiikoista – vaihtoehtoisista kehityskuluista koostuva tulevaisuustaulukko skenaarioiden rungon muodostamiseksi.

Scenario BuilderinTM avulla pääsemme tehokkaasti arvioimaan ja vertailemaan erilaisten skenaariorunkojen eroavaisuuksia ja sisäistä ristiriidattomuutta. Se auttaa valitsemaan jatkotarkasteluun mielenkiintoisia, loogisia ja ajattelua haastavia skenaariorunkoja.

export_image_final_mukailtu HVK
Kuva 1. Scenario Builderin tuottama skenaariokartta Suomen huoltovarmuuden skenaariot 2030 -projektiin.

Myöhemmässä vaiheessa valittuja skenaarioita ja niiden kehitysvaiheita kuvataan, havainnollistetaan ja kvantifioidaan eri tavoin. Niitä testataan, jatkotyöstetään ja syvennetään useista näkökulmista – erilaisten linssien läpi. Skenaarioiden luomat mahdollisuudet, riskit ja strategiset vaihtoehdot tunnistetaan vaikutusanalyysien avulla ja olemassa oleva strategia voidaan laittaa testiin skenaarioiden tuulitunneliin.

Skenaariotyössä prosessi mielletään usein yhtä tärkeäksi kuin sen lopputulos. Skenaarioiden muodostusvaiheessa käyty keskustelu haastaa osallistujia ajattelemaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja, ymmärtämään tapahtumien syy-seuraussuhteista ja varautumaan erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Se myös auttaa skenaariotyön pohjalta tehtyjen varautumissuunnitelmien ja strategisten päätösten ymmärtämisessä ja niihin sitoutumisessa.

Capfulin käyttämät skenaariomenetelmät yhdistettynä Scenario BuilderinTM tuottamaan analyysiin auttavat tarkastelemaan monipuolisesti, tehokkaasti ja luovasti moniulotteisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja yksittäisten tapahtumien suhteita toisiinsa ja suurempaan toimialan tai yhteiskunnan muutokseen. Scenario BuilderTM tukee skenaariorakenteiden hahmottamista ja nopeuttaa eri skenaariovaihtoehtojen vertailemista. Merkittävien ja nykyisiä oletuksia haastavien skenaarioiden sivuuttamisesta tulee epätodennäköisempää, skenaarioprosessi tehostuu, ja sen laatu paranee.

Otahan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää Scenario BuilderistaTM ja sen hyödyntämisessä osana skenaario- ja strategiatyötänne.

nette2

Nette Lehtinen

CEO / Senior Advisor

Top

Amiedu ja Capful tukena organisaatioiden muutoskyvykkyyden kasvattamisessa

Kimmo Kivinen|tiistai, 15 marraskuu 2016

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, eikä tämän päivän strategia toimi huomisen toimintaympäristössä. Strategian lisäksi myös osaaminen vaatii päivittämistä, sillä tämän päivän kyvykkyyksillä ei voida toteuttaa menestyksellä huomisen strategiaa. Amiedu ja Capful tukevat organisaatioita muutoskyvykkyyden kasvattamisessa skenaario- ja strategiatyöllä, osaamisten tunnistamisella ja muutoksen hallinnan ohjelmilla.

amiedu-artikkeli-2016_kuva

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Jari Puhakka

Toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa auttaa skenaariotyö, joka on organisaation ulkoisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja analysoiva lähestymistapa.

Muutokset organisaatioiden ulkoisessa toimintaympäristössä ovat suuria, monimutkaisia ja usein vaikeita hahmottaa, toteaa Capful Oy:n Senior Partner Kimmo Kivinen.

Ne ovat annettuja, ulkoisia tekijöitä, kehityskulkuja ja signaaleja maailmalta, eikä niihin voi vaikuttaa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus organisaatioiden tulevaisuuden menestymiseen. Skenaariotyössä analysoimme erilaisia, vaihtoehtoisia ulkoisen toimintaympäristön kehityskulkuja, muutostekijöitä ja nykytilaa organisaation näkökulmasta. Tulosten pohjalta pystymme selkiyttämään näkymää ja luomaan strategisia vaihtoehtoja, joista yritys voi valita.

Capful tukee yrityksiä strategiaprosessissa aina tulevaisuuslähtöisen strategian, vision ja tavoitteiden laatimisesta sen toimeenpanoon ja ulkoisen toimintaympäristön seurantaan. Asiakkaita on keskisuurista ja pörssiyrityksistä ministeriöihin, kuntiin ja monikansallisiin organisaatioihin asti.

Kun uudet strategiset tavoitteet ovat näkyvillä, tarvitaan myös osaamisen kehittämistä tulevan strategian toteuttamista varten, Amiedun avainasiakaspäällikkö Mirja Kautiainen toteaa.

Kartoitamme osaamiset kaikilla tasoilla: aloitamme organisaation tarvitsemista ydinosaamisista, ja viemme ne yksikkökohtaisiin osaamisiin ja yksilöiden tehtäväkuviin. Osaamiset määritellään nimenomaan tulevaisuuden näkökulmaan, ne eivät ole tämän päivän tarpeita. Sen vuoksi löydetään usein uusia ydinosaamisen alueita ja tehtäväkuvia.

Emme voi tarkastella tulevaa osaamista ilman ymmärrystä siitä, mitä maailmassa on tapahtumassa ja miksi uutta osaamista tarvitaan, jatkaa Kimmo Kivinen.

Skenaariotyö luo ymmärryksen ja motivaation osaamisenkin kehittämiseen.

Ilman muutoksenhallintaa muutos on kaaos

Osaamisten tunnistamisen lisäksi muutoksessa on tärkeää myös muutoksen kokonaishallinta ja viestintä.

Muutoksessa on tärkeää priorisoida, mistä lähdetään liikkeelle, sillä muutoin muutos on kaaos, Mirja Kautiainen korostaa. Viemme muutosta projektimaisesti eteenpäin siten, että ensin priorisoimme muutoksen tavoitteet ja ensimmäiset tehtävät, ja rakennamme tavoitteisiin pohjautuvan muutoksen hallinnan ohjelman. Silloin saamme muutoksen tekijöille selkeän kuvan siitä, mitä muutos sisältää, ja kaikki viestivät asiasta samalla tavoin.

Muutosta voi ja kannattaa ennakoida skenaariotyön avulla. Organisaatioiden tulisi kasvattaa muutoskyvykkyyttään jo ennen kuin muutokset ovat konkreettisia, ja valmistautua niihin, Mirja Kautiainen neuvoo.

Ettei jäätäisi odottamaan, että mitä tapahtuu, vaan asioita ja vaihtoehtoja pystyisi miettimään ja viemään aktiivisesti eteenpäin. Jos menemme tähän tai tuohon suuntaan, niin mitä se tarkoittaa, ja toisaalta hahmottaa mihin suuntaan voimme ylipäätään lähteä. Silloin saadaan jo paljon kiinni niistä toimenpiteistä, mitä muutos edellyttää organisaatiolta. Samalla voi tehdä ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.

Amiedu seuraa osaamisen ja strategian toteutumista, ja Capful toimintaympäristön tapahtumia ja niiden vaikutusta strategiaan.

Seurannan ansiosta organisaatiolla säilyy koko ajan muutoksen punainen lanka, liikutaan järkevällä syklillä ja samaan suuntaan, Mirja Kautiainen toteaa.

Skenaariotyöstä tukea myös henkilöstön sitouttamiseen muutokseen

Henkilöstön edustajat on hyvä saada mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisin.

Kun koko organisaatio on mukana tulevaisuuden pohdinnassa, sillä on sitouttava vaikutus. Organisaation jäsenten kyvyssä hyväksyä muutos ja sen tarve on usein kyse siitä, ovatko he saaneet itse käsitellä asiaa. Se on edellytys sille, että alkaako muutos edes tapahtua, Kimmo Kivinen valottaa. Tilanne on ihan erilainen, kun ihmisille on tullut ymmärrys, että eihän meitä ole edes olemassa jos jatkamme näin, että tällä nykyisellä tavalla ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Osaamisen tunnistaminen ja liiketoimintasuunnitelmat pitäisi aina kytkeä yhteen.Liiketoimintasuunnitelmista puuttuu usein osaamisen tunnistaminen: se, mitä tämä meiltä oikeasti vaatii. Ja koska osaamisia ei kasvateta hetkessä, niin organisaatiolla pitäisi olla osaamisen kehittämisen suunnitelma, Mirja Kautiainen toteaa.

Myös kilpailutekijät ja omat kriittiset menestystekijät pitäisi ehdottomasti huomioida, sillä kilpailutilanteet ovat entistä haastavampia, ja kuluttajien vaatimukset muuttuvat. Skenaariotyö sopii tähänkin tarkasteluun. Sen kautta kasvatetaan myös ymmärrystä siitä, miksi tehdään joitain asioita.

Skenaario- ja strategiatyöskentely, osaamisten tunnistaminen ja muutoksenhallintaohjelmat tarjoavat kaivattua tukea johdon työskentelylle ja päätösten tekoon. Johto joutuu myös perustelemaan päätöksiään eri sidosryhmille.

Kun tulevaisuuden haasteet ovat suuria ja vaikeita, niin moni päättäjä haluaa tukea päätöksilleen: analyysejä ja vaihtoehtoja tulevasta näkymästä, ja miten tätä näkymää viedään eteenpäin. Olen kokenut, että pystymme tukemaan hyvin tällaisten isojen prosessien läpiviennissä, Mirja Kautiainen kertoo.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu: Amicase 11/2016 

Top

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.