Capfulin aamupalatilaisuudessa keskusteltiin skenaarioista ja disruptioista

Onerva Martikainen, Trainee|perjantai, 23 maaliskuu 2018

Minkälaiset disruptiot vaikuttavat finanssialaan? Miten Suomen huoltovarmuus voidaan turvata häiriötilanteissa? Tällaisista kysymyksistä keskusteltiin Capfulin aamupalatilaisuudessa 20. maaliskuuta.

Capfulin Skenaariot ja disruptiot -aamupalatilaisuus kokosi yritysjohtoja ja eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan toimintaympäristön tulevaisuudesta, eri toimialoja haastavista disruptioista ja niiden vaikutuksista erilaisten organisaatioiden strategiseen päätöksentekoon. OP Ryhmän Director, Head of Market Intelligence, Strategic Planning Toni Honkaniemi esitteli finanssialan disruptioihin keskittyviä OP Ryhmän skenaarioita. Capfulilta perustaja ja partneri Arto Kaunonen puolestaan johdatti skenaariomenetelmän käyttöön osana strategiatyötä. Lisäksi Capfulin johtava konsultti Nette Lehtinen piti puheenvuoron Huoltovarmuuden skenaariot 2030 -projektista ja keskittyi erityisesti Capfulin hiljattain lanseeraaman Scenario Builder™ -työkalun käyttöön osana Huoltovarmuuden skenaariot 2030 -työtä.

Kiehtova epävarmuus osana strategiatyötä

Arto Kaunonen aloitti tilaisuuden johdattamalla yleisön skenaariotyöhön. Skenaariot ovat kokonaisvaltaisia kuvauksia vaihtoehtoisista ja mahdollisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Skenaariotyön avulla kiehtova epävarmuus voidaan ottaa strategiatyön luontevaksi osaksi. Miten ulkoinen toimintaympäristö voi kehittyä? Miten taustaoletukset voivat muuttua? Skenaariotyö pyrkii vastaamaan esimerkiksi näihin kysymyksiin, mikä auttaa kyseenalaistamaan organisaatioiden uskomuksia, ja kollektiivista harhaa, ja näin välttämään strategiatyössä tuhoisia virhepäätelmiä ja harhaluuloja.

Arto Kaunosen esitys PDF-muodossa

OP Ryhmän finanssialan disruptiot

Johdannon jälkeen Toni Honkaniemi esitteli OP Ryhmän finanssialan disruptioihin keskittyvät skenaariot. Finanssiala on jatkuvassa murroksessa, jonka moottoreita ovat esimerkiksi teknologian kehittyminen, regulaation vaikea ennustettavuus, toimialaliukumien voimistuminen ja kilpailun monimuotoistuminen.

OP Ryhmän skenaarioprojektin keskeisenä ideana oli ennakoida finanssialan kehitystä ja OP:n toimintaympäristön muutosta disruptioiden ja toimialojen murroksen kautta aina vuoteen 2025 asti.

Tarkoituksena oli myös rakentaa systemaattinen seurantamalli, jonka avulla disruptioita voidaan tarkastella järjestelmällisesti. Laajasti OP Ryhmän asiantuntijoita osallistavan skenaariotyön tuloksena syntyi viisi erilaista skenaariota ja niiden seurantatyö jatkuu koko ajan, koska tilanne kehittyy herkeämättä.

Huoltovarmuuden skenaariot ja Scenario Builder™

Tilaisuuden viimeisessä esityksessä Capfulin Nette Lehtinen esitteli Huoltovarmuuden skenaariot 2030 -projektin, joka tehtiin yhteystyönä Huoltovarmuuskeskuksen ja Capfulin kanssa. Huoltovarmuustyön tarkoituksena on turvata yhteiskunnan toimintakyky erilaisissa häiriötilanteissa. Projektin taustalla oli Huoltovarmuuskeskuksen tarve haastaa aiempia ajatusmalleja ja pyrkiä vastaamaan toimintaympäristön epävarmuuden lisääntymiseen. Erilaiset megatrendit kuten toimialojen logiikan murros ja disruptiot uudenlaisen teknologian myötä ja hybridi- ja informaatiovaikuttaminen, vaikuttavat voimakkaasti Huoltovarmuuskeskuksen ulkoiseen toimintaympäristöön.

Sisäisesti ristiriidattomien skenaarioiden tunnistamiseen käytettiin Scenario Builder™ -työkalua, joka perustuu konsistenssianalyysiin. Scenario Builder™:istä voi lukea aiheeseen keskittyvästä blogikirjoituksesta. Projektin tuotoksena syntyivät Huoltovarmuuden skenaariot 2030, joiden avulla voidaan varautua huoltovarmuuden turvaamiseen vaihtoehtoisissa tulevaisuuden toimintaympäristöissä.

Lehtinen rohkaisi kuulijoita käyttämään Huoltovarmuuden skenaarioita oman skenaariotyönsä pohjana. Organisaatio voi valita relevantit osat Huoltovarmuuden skenaarioista jatkotyöstöön, jonka tuloksena muodostetaan varautumissuunnitelmat eri skenaarioiden toteutumisen varalle ja välttämättömät toimenpiteet, jotka toteutetaan skenaariosta riippumatta. Huoltovarmuuskeskus julkaisee raportin skenaariotyöstä verkkosivuillaan huhtikuun aikana.

Nette Lehtisen esitys PDF-muodossa

Capful järjestää 16.toukokuuta 2018 Skenaariovalmennuksen, joka tarjoaa oivan mahdollisuuden perehtyä skenaariomenetelmään perusteellisemmin. Lue lisää ja ilmoittaudu Skenaariovalmennukseen täältä.

 

Onerva Martikainen

Trainee

Top

Amiedu ja Capful tukena organisaatioiden muutoskyvykkyyden kasvattamisessa

Kimmo Kivinen|tiistai, 15 marraskuu 2016

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, eikä tämän päivän strategia toimi huomisen toimintaympäristössä. Strategian lisäksi myös osaaminen vaatii päivittämistä, sillä tämän päivän kyvykkyyksillä ei voida toteuttaa menestyksellä huomisen strategiaa. Amiedu ja Capful tukevat organisaatioita muutoskyvykkyyden kasvattamisessa skenaario- ja strategiatyöllä, osaamisten tunnistamisella ja muutoksen hallinnan ohjelmilla.

amiedu-artikkeli-2016_kuva

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Jari Puhakka

Toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa auttaa skenaariotyö, joka on organisaation ulkoisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja analysoiva lähestymistapa.

Muutokset organisaatioiden ulkoisessa toimintaympäristössä ovat suuria, monimutkaisia ja usein vaikeita hahmottaa, toteaa Capful Oy:n Senior Partner Kimmo Kivinen.

Ne ovat annettuja, ulkoisia tekijöitä, kehityskulkuja ja signaaleja maailmalta, eikä niihin voi vaikuttaa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus organisaatioiden tulevaisuuden menestymiseen. Skenaariotyössä analysoimme erilaisia, vaihtoehtoisia ulkoisen toimintaympäristön kehityskulkuja, muutostekijöitä ja nykytilaa organisaation näkökulmasta. Tulosten pohjalta pystymme selkiyttämään näkymää ja luomaan strategisia vaihtoehtoja, joista yritys voi valita.

Capful tukee yrityksiä strategiaprosessissa aina tulevaisuuslähtöisen strategian, vision ja tavoitteiden laatimisesta sen toimeenpanoon ja ulkoisen toimintaympäristön seurantaan. Asiakkaita on keskisuurista ja pörssiyrityksistä ministeriöihin, kuntiin ja monikansallisiin organisaatioihin asti.

Kun uudet strategiset tavoitteet ovat näkyvillä, tarvitaan myös osaamisen kehittämistä tulevan strategian toteuttamista varten, Amiedun avainasiakaspäällikkö Mirja Kautiainen toteaa.

Kartoitamme osaamiset kaikilla tasoilla: aloitamme organisaation tarvitsemista ydinosaamisista, ja viemme ne yksikkökohtaisiin osaamisiin ja yksilöiden tehtäväkuviin. Osaamiset määritellään nimenomaan tulevaisuuden näkökulmaan, ne eivät ole tämän päivän tarpeita. Sen vuoksi löydetään usein uusia ydinosaamisen alueita ja tehtäväkuvia.

Emme voi tarkastella tulevaa osaamista ilman ymmärrystä siitä, mitä maailmassa on tapahtumassa ja miksi uutta osaamista tarvitaan, jatkaa Kimmo Kivinen.

Skenaariotyö luo ymmärryksen ja motivaation osaamisenkin kehittämiseen.

Ilman muutoksenhallintaa muutos on kaaos

Osaamisten tunnistamisen lisäksi muutoksessa on tärkeää myös muutoksen kokonaishallinta ja viestintä.

Muutoksessa on tärkeää priorisoida, mistä lähdetään liikkeelle, sillä muutoin muutos on kaaos, Mirja Kautiainen korostaa. Viemme muutosta projektimaisesti eteenpäin siten, että ensin priorisoimme muutoksen tavoitteet ja ensimmäiset tehtävät, ja rakennamme tavoitteisiin pohjautuvan muutoksen hallinnan ohjelman. Silloin saamme muutoksen tekijöille selkeän kuvan siitä, mitä muutos sisältää, ja kaikki viestivät asiasta samalla tavoin.

Muutosta voi ja kannattaa ennakoida skenaariotyön avulla. Organisaatioiden tulisi kasvattaa muutoskyvykkyyttään jo ennen kuin muutokset ovat konkreettisia, ja valmistautua niihin, Mirja Kautiainen neuvoo.

Ettei jäätäisi odottamaan, että mitä tapahtuu, vaan asioita ja vaihtoehtoja pystyisi miettimään ja viemään aktiivisesti eteenpäin. Jos menemme tähän tai tuohon suuntaan, niin mitä se tarkoittaa, ja toisaalta hahmottaa mihin suuntaan voimme ylipäätään lähteä. Silloin saadaan jo paljon kiinni niistä toimenpiteistä, mitä muutos edellyttää organisaatiolta. Samalla voi tehdä ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.

Amiedu seuraa osaamisen ja strategian toteutumista, ja Capful toimintaympäristön tapahtumia ja niiden vaikutusta strategiaan.

Seurannan ansiosta organisaatiolla säilyy koko ajan muutoksen punainen lanka, liikutaan järkevällä syklillä ja samaan suuntaan, Mirja Kautiainen toteaa.

Skenaariotyöstä tukea myös henkilöstön sitouttamiseen muutokseen

Henkilöstön edustajat on hyvä saada mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisin.

Kun koko organisaatio on mukana tulevaisuuden pohdinnassa, sillä on sitouttava vaikutus. Organisaation jäsenten kyvyssä hyväksyä muutos ja sen tarve on usein kyse siitä, ovatko he saaneet itse käsitellä asiaa. Se on edellytys sille, että alkaako muutos edes tapahtua, Kimmo Kivinen valottaa. Tilanne on ihan erilainen, kun ihmisille on tullut ymmärrys, että eihän meitä ole edes olemassa jos jatkamme näin, että tällä nykyisellä tavalla ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Osaamisen tunnistaminen ja liiketoimintasuunnitelmat pitäisi aina kytkeä yhteen.Liiketoimintasuunnitelmista puuttuu usein osaamisen tunnistaminen: se, mitä tämä meiltä oikeasti vaatii. Ja koska osaamisia ei kasvateta hetkessä, niin organisaatiolla pitäisi olla osaamisen kehittämisen suunnitelma, Mirja Kautiainen toteaa.

Myös kilpailutekijät ja omat kriittiset menestystekijät pitäisi ehdottomasti huomioida, sillä kilpailutilanteet ovat entistä haastavampia, ja kuluttajien vaatimukset muuttuvat. Skenaariotyö sopii tähänkin tarkasteluun. Sen kautta kasvatetaan myös ymmärrystä siitä, miksi tehdään joitain asioita.

Skenaario- ja strategiatyöskentely, osaamisten tunnistaminen ja muutoksenhallintaohjelmat tarjoavat kaivattua tukea johdon työskentelylle ja päätösten tekoon. Johto joutuu myös perustelemaan päätöksiään eri sidosryhmille.

Kun tulevaisuuden haasteet ovat suuria ja vaikeita, niin moni päättäjä haluaa tukea päätöksilleen: analyysejä ja vaihtoehtoja tulevasta näkymästä, ja miten tätä näkymää viedään eteenpäin. Olen kokenut, että pystymme tukemaan hyvin tällaisten isojen prosessien läpiviennissä, Mirja Kautiainen kertoo.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu: Amicase 11/2016 

Top

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.