Suomen merialuesuunnitelma laadittiin skenaariolähtöisesti

Kimmo Kivinen|maanantai, 22 kesäkuu 2020

Suomeen on laadittu ensimmäistä kertaa Merialuesuunnitelma ja laadinnassa hyödynnettiin Capfulin skenaarioprosessia ja strategiatyön osaamista. Merialuesuunnitelmalla ohjataan koko Suomen merialueen käyttöä Itämerellä Suomen talousvyöhykkeellä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa merielinkeinojen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa.

 

Maailman väestön kasvaessa ja maa-alan käydessä niukemmaksi merien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Itämereenkin halutaan lisää tuulivoimaloita, meriliikenne kasvaa, matkailu- ja virkistys lisääntyy ja merestä pitäisi saada yhä enemmän ruokaa ja raaka-aineita. Samaan aikaan Itämeri on todella huonossa kunnossa, josta jokakesäiset sinilevälautat ovat yksi näkyvin merkki.

Merialuesuunnitelman taustalla on EU:n yhdennetty meripolitiikka, jolla pyritään tukemaan sinistä kasvua eli kehittämään koordinaatiota eri merellisten toimialojen välillä. Suomen merialuesuunnitelmassa tarkastelun kohteena ovat olleet energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi on huomioitu myös kaivannaisalaa, sinistä bioteknologiaa ja meriteollisuutta. Huomiota on kiinnitetty myös maanpuolustuksen tarpeisiin, kulttuuriperintöön, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Työn keskeinen haaste on ollut sovittaa merialueille kohdistuvia lukuisia intressejä yhteen. Suomen merialuesuunnittelussa, toisin kuin muiden Itämeren maiden suunnitelmissa, poikkeuksellisena lähestymistapana käytettiin skenaariotyötä. Skenaariot ovat herättäneet suurta mielenkiintoa ja niitä on esitelty useissa Itämeren yhteistyöfoorumeissa. Skenaarioissa kuvattiin Suomen merialueiden toimintaympäristön kehitysvaihtoehtoja aina vuoteen 2050 saakka. Skenaarioissa kuvattiin Itämereen kohdistuvia muutospaineita, joihin meidän on itse vaikea vaikuttaa, kuten ilmastonmuutos, maiden väliset konfliktit, matkailutottumukset, teknologinen kehitys, merilogistiikan kehitys jne. Skenaarioiden vaikutukset kuvattiin lopuksi myös kartalle.

Skenaariotyö koettiin prosessin onnistumisen kannalta keskeisenä vaiheena, jossa osallistujat pääsivät laajasti esittämään huoliaan ja toiveitaan Itämeren kehitysvaihtoehdoista tai tuomaan esille omia intressejään suunnitteluun ilman, että vastakkainasettelut lukkiutuivat. Skenaarioille laadittiin varautumissuunnitelmat ja niiden pohjalta tunnistettiin skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet, jotka toimivat visiotyöskentelyn lähtökohtana.

Visiotyövaiheessa yhdistettiin skenaariotyön havainnot, merialueteemojen nykytila-arvioinnit ja viranomaisten linjaukset merialueiden käytöstä. Tämän aineiston pohjalta aloitettiin työstämään merialueiden tulevaisuuden tahtotilaa ja määrittämään polkua tahtotilaa kohden yhdessä sidosryhmien ja prosessiin osallistuneiden tahojen kanssa.

Suunnitteluprosessi on kestänyt kaikkiaan kolme vuotta ja pitänyt sisällään lukuisia sidosryhmätilaisuuksia sekä valtakunnan tasolla että alueilla. Skenaario- ja visiotyöhön on osallistunut satoja merialueiden käytöstä kiinnostuneita toimijoita. Parhaillaan on käynnissä suunnitelmien kuuleminen, jossa kerätään näkemyksiä suunnitelmaluonnoksista ja vaikutusten arvioinnista sekä niiden taustalle laadituista skenaario- ja visiotöistä. Capful osallistui prosessiin sekä skenaariotyö- että visiotyövaiheessa yhteistyössä WSP:n kanssa.

”Capfulilaisilla oli ilo osallistua Suomen ensimmäisen merialuesuunnitelman prosessiin. Prosessiin sisältyneen skenaariotyön suurimpana haasteena oli pitää skenaariokuvaukset ulkoisen toimintaympäristön tasolla. Useimmiten aluesuunnittelun skenaariotöissä on ajatus, että skenaariot kuvaavat suunnitelman erilaisia vaihtoehtoja, mutta me halusimme pidättäytyä siinä periaatteessa, että skenaariot kuvaavat ulkopuolista toimintaympäristöä, eikä vielä tavoiteltavaa tai valittavaa lopputilannetta. Uutta oli myös se, että kuvatut skenaariot projisoitiin lopuksi kartoille. Näiden karttojen avulla prosessiin osallistujat pääsivät konkreettisemmin muodostamaan yhdessä haluttua tulevaisuuden suuntaa Itämerelle ja sovittamaan meren erilaisia käyttötarpeita sekä meren parempaa tilaa yhteen.”

Senior Partner, Kimmo Kivinen, Capful

 

”Skenaarioita on esitelty useissa kansainvälisissä tilaisuuksissa. Ne ovat herättäneet erityistä kiinnostusta Itämeren maissa, etenkin Ruotsissa ja Virossa, joiden oloihin kansalliset skenaariot soveltuvat jotakuinkin yhtä hyvin kuin Suomeen, mihin ne laadittiin. Ne on nähty hyvänä menetelmänä käydä keskustelua tulevaisuudesta. Mielenkiintoisen lisän on tuonut se, että skenaarioista laadittiin myös alueelliset ilmentymät, joka kuvaavat konkreettisesti, miten alueet eri skenaarioissa kehittyisivät.”

Neuvotteleva virkamies, Tihlman Tiina, Ympäristöministeriö

 

”Skenaariotyövaihe aloitti meillä vahvan sidosryhmädialogin, jossa ilman sitoutumisia suuntaan tai toiseen oli mahdollista tarkastella merellisiä tulevaisuuskuvia, niitä pahimpia mahdollisiakin. Tämän työn jälkeen oli luontevaa lähetä valitsemaan yhdessä se haluttu tulevaisuus ja rakentaa askeleet sitä kohden. Skenaariotyö ja visiotyö linkittyvät saumattomasti toisiinsa ja uskon, että tämä polku avautui myös osallistuneille tahoille.”

Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori, Mari Pohja-Mykrä, Satakuntaliitto

 

”Skenaariovaihe osui ja onnistui hyvin aktivoimaan sidosryhmät ja auttoi myös merialuesuunnittelun lentokorkeuden ymmärtämisessä.”

Suunnittelujohtaja, koordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto

 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

 

Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi

 

Top

Skenaariotyössä luodaan vaihtoehtoja tulevaisuuteen

Arto Kaunonen, Senior Partner|maanantai, 12 syyskuu 2005

Capful Oy on skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut johdon konsulttitoimisto. Skenaarioprojektien päämääränä on hakea vastauksia muutoksen tuomiin haasteisiin. Skenaariotyö auttaa tunnistamaan muutosvoimia ja ymmärtämään tulevan liiketoimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Kun maailma muuttuu, yrityksen johdon on nopeasti voitava tehdä oikea tilannetulkinta – mitä tämä merkitsee? Miten strategiaa ja toimintaa tulee uudelleensuunnata?

Toimitusjohtaja Arto Kaunosen mukaan konsultointiprojektit kestävät muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Konsultointipalveluiden lisäksi Capful tarjoaa asiakaskohtaista skenaariovalmennusta ja järjestää luentoja skenaariotyöstä. Capful Oy:n asiakaskunnassa on muun muassa elintarvike-, kemian-, teräs- ja konepajateollisuuden, ICT- ja energia-alan sekä yhä enemmän myös metsäteollisuuden yrityksiä. – Asiakkaat ottavat meihin yhteyttä, kun he haluavat nostaa tarkastelun tasoa ja pidentää tavallisen strategiasuunnittelun aikajännettä. Skenaariotyössä voidaan tunnistaa muun muassa teknologian, asiakkaiden, kilpailijoiden tai markkinoiden kautta tulevia muutostekijöitä hieman pitemmällä aikajänteellä, Kaunonen sanoo.

Vauhtia tulevaisuudesta

Skenaariotyöskentelyn avulla asiakasyritys pystyy paremmin ymmärtämään laajempia kehityskulkuja ja monitoroimaan  toimintaympäristön kehitystä. Valitettavan usein markkinat eivät käyttäydykään yrityksen strategioiden mukaisesti. Syynä tähän voi olla, että strategia on naulittu toiveajatteluun perustuvaan kuvaan tulevaisuudesta.

– Yritysten pitää pyrkiä ennakoimaan muutoksia, koska sitä kautta on mahdollista varautua erilaisiin kehityskulkuihin. Ei riitä, että pyritään vain sopeutumaan muutoksiin passiivisesti. On pyrittävä aktiivisesti muuttamaan pelikenttää oman strategisen tahtotilan suuntaan. Skenaariot murtavat vaihtoehdottomuutta ja auttavat yhtiön päätöksentekijöitä käymään jäsennettyä strategista keskustelua siitä, mitkä tulevaisuudet ovat toivottavia, mitkä mahdollisia ja mitkä uskottavia. Projekteissa voidaan hakea syvällisiä vastauksia asiakkaalle oleellisiin kysymyksiin, esimerkiksi investointipäätökseen tai tuotekehitykseen, kertoo Kaunonen.

– Esimerkiksi ICT-yritykset hakevat usein vastauksia siihen, minkälaisia tuotteita tulevaisuudessa tarvitaan. Tällöin projektissa lähdetään miettimään toimintaympäristön kehittymistä ja haetaan tulevaisuudesta vauhtia tuotestrategian ja -portfolion kehittämiseen.

Konkreettisia tuloksia

– Capful Oy:llä on vuosien kokemus skenaariokonsultoinnista useilla eri toimialoilla. Selkeä etumme tässä työssä on pitkän kokemuksemme lisäksi se, että toimimme sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Näin meillä on laajempia näkymiä siitä, mitä on tapahtumassa koko yhteiskunnan tasolla. Jos yrityksen johto ei ymmärrä, mitä maailmassa tapahtuu ja minkälaiseen tulevaisuudenkuvaan oman strategian voi ankkuroida, parhaatkaan suunnittelu- ja toteutusmallit eivät auta, Kaunonen toteaa.

– Lähestymme skenaariotyötä strategiakonsultoinnin näkökulmasta hyvin systemaattisesti. Testattujen menetelmiemme ja työkalujemme avulla skenaarioista saadaan riittävän realistisia, konkreettisia ja haastavia tuloksia, joita vasten asiakkaamme voivat peilata omia strategisia valintojaan.

 

arto

Arto Kaunonen
Founder, Senior Partner

Top

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.